TOEFL/IELTS –  դրանք միջազգային լեզվի քննություններ են, որոնք ստուգում են անգլերեն լեզվի ակադեմիկ և ընդհանուր գիտելիքները: Քննությունները կազմված է 4 մասից՝toefl-ibt-test

 • Reading
 • Listening
 • Speaking
 • Writing

Բոլոր 4 մասերը ստուգվում են զանազան առաջադրանքների միջոցով: Քննության ամեն բաժինը պարունակում է մի քանի տեքստ, որոնք պետք է կարդալ կամ լսել: Խոսակցական անգլերենի հմտությունը ստուգելու համար մասնակիցը պետք է ձայնագրի իր խոսքը:

 • Քննության գաղափարն է ստուգել, թե որքան լավ է պատրաստված մասնակիցը անգլյախոս միջավայրում սովորլու համար:
 • Կախված ուսանողի անգլերեն լեզվի տիրապետման մակարդակից, քննությանը պատրաստվելու համար հարկավոր է նախատեսել 4-6 ամիս:
 • Մի սկսեք նպատակային ուսուցումը քննության համար մինչև չտիրապետեք անգլերեն լեզուն ամենաքիչը վստահ Intermediate մակարդակին հավասար:

Մեր նախագիծը առաջարկում է խմբակային և անհատական դասեր քննությանը պատրաստվելու համար:

Քննությունը պահանջում է լուրջ գիտելիքներ և հմտություններ, որոնց հնարավոր է տիրապետել միայն նպատակային և նվիրված աշխատանքի շնորհիվ:

 

ԿԱՐԵՎՈՐ է՝  TOEFL/IELTS նույն քննությունը չեն: Նրանք ունեն նույնանման նպատակներ, սակայն ունեն տարբեր ձևաչափեր:

 

TOEFL/IELTS  are international tests which checks both academic and general language knowledge. This tests consists of four parts:

 • ReadingIELTS
 • Listening
 • Speaking
 • Writing

The four skills are checked by means of various tasks. In each section you will have several texts to read or listen and in speaking you will speak and record yourself. The idea is to check how well is the applicant prepared for studying in an English speaking environment.

The key to success in TOEFL/IELTS  tests is mastering several skills: Paraphrasing, timing, taking notes, identifying the important information, essay writing etc.

The best time interval that should be given for preparing for this test is 4-6 months depending on the applicant’s level. Don’t start preparing for TOEFL/IELTS  if you are not at least a strong intermediate.

Our project offers group and individual lessons to prepaire for TOEFL/IELTS.

These Tests demands a serious knowledge and skills which can be gained by dedication and hard work.
Good luck in studying for TOEFL/IELTS !

Հարցերի համար դիմեք մեզ գրելով elp.enlight@gmail.com Էլ, Փոստին, կամ թողեք Ձեր հաղորդագրությունը ներքևում և մեք սիրով կպատասխանենք բոլոր Ձեր հարցերին:

Advertisements